ศิลปะคืออะไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

          ศิลปะคืออะไร ศิลปะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ จินตนาการที่ได้จากความจริง การที่คิดฝันขึ้นโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ปัญญาอันสูงส่ง จนมีความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญาถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญญาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องมือ การสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าทางความงาม เช่นการก่อสร้างที่พักอาศัย การก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน ศิลปะคืออะไร ในต่อมามีผู้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะคืออะไร ก็คือผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งให้ความหมายนี้เราต้องมาตีความหมายว่า การสร้างสรรค์กันเสียก่อน การสร้างสรรค์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Creative นั้นคือการทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยมีอยู่มาก่อน…

Continue Readingศิลปะคืออะไร