ศิลปะคืออะไร ศิลปะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ จินตนาการที่ได้จากความจริง การที่คิดฝันขึ้นโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ปัญญาอันสูงส่ง จนมีความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญาถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญญาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องมือ การสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าทางความงาม เช่นการก่อสร้างที่พักอาศัย การก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน

ศิลปะคืออะไร

ศิลปะคืออะไร

ในต่อมามีผู้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะคืออะไร ก็คือผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งให้ความหมายนี้เราต้องมาตีความหมายว่า การสร้างสรรค์กันเสียก่อน การสร้างสรรค์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Creative นั้นคือการทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยมีอยู่มาก่อน ทั้งที่เป็นผลิตผล หรือกระบวนการ หรือความคิด ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก หรือเป็นกระบวนการใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อกระทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จ หรือเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ ที่จะนำไปสู่วิธีการใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่ผลผลิตหรือประดิษฐ์กรรมใหม่ให้เกิดขึ้นมาในโลก

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน และสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างแยกกันไม่ออก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศิลปะเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ได้กล่าวไว้มาแล้วว่าศิลปะเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถสร้างศิลปะได้ จากตอนต้นที่กล่าวว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างงานศิลปะได้ แต่นอกเนื่องจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆ เช่น สัตว์หลายชนิดที่สามารถทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง

ศิลปะคือความงาม เมื่อเราพูดถึงศิลปะเรามักจะนึกถึงความงาม แต่ความงามในที่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า ที่เป็นคุณค่าทางสุนทรีย์ แตกต่างทางคุณภาพทางเศรษฐกิจ ที่เป็นราคาของวัตถุ แต่เป็นคุณค่าต่อจิตใจความงามเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ มิใช่ด้วยเหตุผล ความคิดหรือข้อเท็จจริง คนที่เคร่งครัดต่อเหตุผลจริง เพ่งเล็งไปที่คุณค่าทางวัตถุจะไม่เห็นความงาม คนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหว จะสัมผัสความงามได้ง่ายและรับได้มาก ความงามให้ความยินดีให้ความพอใจได้ทันที โดยไม่ต้องมีเหตุผล ความยินดีนั้นเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับ ความงามนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุก็จริง แต่ไม่ได้เริ่มที่วัตถุมันเริ่มที่อารมณ์ของคนนั่นเอง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความงาม และความพึ่งพอใจที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์สืบเนืองกันมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน และจะสร้างสรรค์สืบต่อไปในอนาคต ให้อยู่คู่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตราบนานเท่านาน โดยมีการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบต่างๆออกไปอย่างมากมายไม่มีสิ้นสุด ศิลปะในความงามต่างๆ ศิลปะตามเดิมหมายถึงงานช่างฝีมือ ใช้งานที่มนุษย์ใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตวิจิตรบรรจง ฉะนั้นงานศิลปะจึงไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นผลงานที่มนุษย์ได้ใช้ปัญญา ความศรัทธา และความพากเพียรพยายามสร้างขึ้นมาใหม่
ball88.me | Spornsored